IPA Phonology Chart

This table contains the complete set of IPA symbols for the pulmonic consonantal and vocalic systems.

Articulation has no IPA symbol.
Articulation is not possible.
a For the language under discussion, the orthographic symbol used for this sound.
voiced All three non-retroflex coronal locations for the manner of articulation use the same symbol.
voiceless

CONSONANTS

PLACE ⇒ LABIAL CORONAL DORSAL LARYNGEAL
BILABIAL LABIO-
DENTAL
LINGUO-
LABIAL
DENTAL ALVEOLAR POST-
ALVEOLAR
RETROFLEX PALATAL VELAR UVULAR PHARYN./
EPIGLOT.
GLOTTAL
MANNER ⇓ VD VL VD VL VD VL VD VL VD VL VD VL VD VL VD VL VD VL VD VL VD VL VD VL
STOP b p d t d t d t ɖ ʈ ɟ c ɡ k ɢ q ʡ ʔ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
FRICATIVE SIBILANT   z s ʒ ʃ ʐ ʂ ʑ ɕ  
  1 2 3 4 5 6 7 8  
NON-SIBILANT β ɸ v f ð̼ θ̼ ð θ ð̠ θ̠ ɹ̠˔ ɹ̠̊˔ ɻ˔ ʝ ç ɣ x ʁ χ ʕ ħ ɦ h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
LATERAL   ɮ ɬ ɮ ɬ ɮ ɬ ɭ˔ ɭ̊˔ ʎ̝ ʎ̝̊ ʟ̝ ʟ̝̊  
  1 2 3 4 5 6 7 8  
AFFRICATE SIBILANT   d͡z t͡s d̠͡ʒ t̠͡ʃ ɖ͡ʐ ʈ͡ʂ d̠͡ʑ t̠͡ɕ  
  1 2 3 4 5 6 7 8  
NON-SIBILANT b͡β p͡ɸ b̪͡v p̪͡f d̪͡ð t̪͡θ d͡ɹ̝ t͡ɹ̝̊ d̠͡ɹ̠˔ t̠͡ɹ̠̊˔ ɟ͡ʝ c͡ç ɡ͡ɣ k͡x q͡χ ʡ͡ʢ  ʔ͡h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
LATERAL   d͡ɮ t͡ɬ d͡ɮ t͡ɬ d͡ɮ t͡ɬ ʈ͡ɭ̊˔ c͡ʎ̝̊ ɡ͡ʟ̝ k͡ʟ̝̊  
  1 2 3 4 5 6  
NASAL m ɱ n n n ɳ ɳ̊ ɲ ɲ̊ ŋ ŋ̊ ɴ  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
APPROXIMANT   ʋ ʋ̥ ɹ ɹ̥ ɹ ɹ̥ ɹ ɹ̥ ɻ ɻ̊ j ɰ ɰ̊ ʔ̞
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LATERAL   l l l ɭ ɭ̊ ʎ ʎ̥ ʟ ʟ̥ ʟ̠  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
TRILL ʙ ʙ̥ r r r   ʀ ʀ̥ ʢ ʜ  
1 2 3 4 5 6 7 8
TAP/FLAP   ⱱ̟ ɾ̼ ɾ ɾ̥ ɾ ɾ̥ ɾ ɾ̥ ɽ ɽ̊   ɢ̆ ʡ̆  
1 2 3 4 5 6 7   8 9  
LATERAL   ɺ ɺ ɺ ɭ̆ ʎ̆ ʟ̆  
  1 2 3 4  
PLACE ⇒ VD VL VD VL VD VL VD VL VD VL VD VL VD VL VD VL VD VL VD VL VD VL VD VL
BILABIAL LABIO-
DENTAL
LINGUO-
LABIAL
DENTAL ALVEOLAR POST-
ALVEOLAR
RETROFLEX PALATAL VELAR UVULAR PHARYN./
EPIGLOT.
GLOTTAL
LABIAL CORONAL DORSAL LARYNGEAL